Institutionen for ekologi och miljoskydd university of life sciences i poznan

https://nonacn.eu/se/Nonacne - Den bästa naturliga formeln för akne!

Säkerhetsfrågor och rollhjälpmedel i industrin kombineras huvudsakligen med miljöhjälp. Låt oss försöka visa hur EU normaliserade bestämmelserna om industriell säkerhet på fallstudieplattformen - & nbsp; atex fallstudier.

På grund av det faktum att en stor del av maskiner och verktyg ägnas åt byggnadsarbeten i hårda kolgruvor där det finns en risk för explosion av metan och kol, har direktiv 94/9 / EG, som hänvisar till nyligen hot.

I mars 1994 antog Europaparlamentet och rådet ett direktiv kallat en ny lösning 94/9 / EG som i allt väsentligt reglerar lagarna i medlemsländerna angående verktyg och skyddssystem som läggs i marken i en atmosfär med potentiell explosionsrisk, som kallas atex-direktivet. & nbsp; & nbsp; Genom att genomföra bestämmelserna i artikel 100a i Romfördraget, information är avsedd för ett smidigt flöde av varor som ger en stor grad av explosionsskydd. Denna information var emellertid inte ett villigt steg från avdelningen för harmonisering av explosionsskydd i Europeiska organisationen. Från cirka tjugo år var alla tvungna att anpassa sig till flera principer i den så kallade den gamla metoden för fri handel med varor som nu ingår i ATEX-principen.

Direktiv 94/9 / EG förvärvades i kraft av den 1 juli 2003 och ersatte de gamla riktlinjerna 76/117 / EEG och 79/196 / EEG om elektrisk utrustning, vilka uppgifter finns på marken i områden som riskerar att attackera utrymme och direktiv 82/130 / EEG, som handlar om elektrisk utrustning som tas i drift för användning i farliga områden i gasgruvorna. Samtyckebaserade utvärderingsförfaranden baserade på den gamla metoden var dock associerade med elektriska verktyg som krävde alla tydligt definierade säkerhetskrav. Studier har visat att elektriska diskar endast är en antändningskälla i vissa fall. Jämfört med det sista är det bara riskerna med elektrisk karaktär, som anges i det gamla tillvägagångssättet, nästan lämpligt för att köpa ett anständigt skyddsområde, som annonseras genom förordning 100a i Romfördraget.