Tolkoversattare

I varje företag där det går in i skapandet av en blandning av luft med gaser, ångor och brandfarliga dimma finns det dessutom en risk för antändning, som en konsekvens - en explosion. I produktionsprocessen börjar statisk elektricitet ackumuleras och ackumuleras.

Utsläpp av ackumulerad aktivitet är vanliga och i sfären full av brandfarliga ämnen utgör de ett hot mot säkerheten för personal och hela anläggningen. Det är delvis arbetsgivarens del att se till att ovannämnda ämnen tas bort från luften och att förhindra att de placeras genom tillräcklig ventilation. Detta är bara detsamma av många skyldigheter som ekonomiministeren den 8 juli 2010 åtar sig för honom när det gäller minimikrav för förtroende och hygien på jobbet, i samband med möjligheten att möta i meningen med en explosiv atmosfär.Arbetsgivaren måste förse sina anställda med säkra arbetsförhållanden, och om risken för en explosion trots all verksamhet som utförs i detta projekt fortfarande existerar, måste han informera besättningen noggrant om det, fastställa farans omfattning, hela tiden övervaka situationen och dessutom minimera de skadliga effekterna av en eventuell explosion. Ett explosionssäkerhetsdokument skapas i denna anläggning. Det kräver stående innan du skapar en plats för funktion i farligt innehåll. Tillsammans med lagen är arbetsgivaren skyldig att:- förhindra bildandet av en explosiv atmosfär,- förebyggande av antändning i ovannämnda atmosfär,- minimera de skadliga effekterna av den resulterande explosionen.I texten har arbetsgivaren ett syfte att registrera allt inspektions- och underhållsarbete på farliga enheter. Anger vilken typ av försiktighetsåtgärder som används, krävs för att identifiera faran och huset där antändning kan uppstå. Den anställda måste vara bekant med alla faror (0, 1, 2, 20, 21, 22. Tillgång till farozonen måste märkas speciellt med en gul varningstriangel med en svart EX-symbol i mitten. Arbetsgivaren måste också specificera evakueringsmedlen, och i händelse av att förändringar i anläggningsområdet har en idé på faroytan måste DZPW uppdateras regelbundet.